,
دانلود فایل های مورد نیاز رشته ی مهندسی پزشکی
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات

اطلاعیه فروشگاه

توجه : 1)در هنگام خرید حتما ایمیل یا شماره تماس را وارد نمایید تا خرید شما کامل شود. 2) در صورت نیاز از تب بالا راهنمای خرید را مطالعه کنید. 3) تلگرام bmesellfile@

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش...

بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SMB در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب:

چكيده:..   1

مقدمه:..   2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه :   4

2-1 بیان مسأله   4

3- 1 تاریخچه موضوع تحقیق   6

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق   8

5-1 اهداف تحقیق   9

1-5-1 هدف کلی   9

2-5-1 هدف ویژه   9

6-1 چارچوب نظری تحقیق   9

7-1 فرضیات تحقیق   12

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات   12

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2- مقدمه:   15

2-2 بازار مالی:   15

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی   16

1-1-2-2 کمک به فرایند تشکیل سرمایه   16

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی   16

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی (افزایش نقدینگی داراییها)   17

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات   17

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی   17

1-2-2-2 بازار پول   18

2-2 -2-2 بازار سرمایه   18

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان   18

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران   19

5-2 تعریف بورس اوراق بهادار   21

6-2 دارایی   22

1-6-2 دارایی مالی   22

7-2 اوراق بهادار   23

8-2 سهام عادی   23

9-2 بازده سهام   24

1-9-2 مفهوم بازده   24

10-2 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار   24

1-10-2 بازده تحقق یافته   25

2-10-2 بازده مورد انتظار   25

11-2 اجزای بازده   25

1-11-2 سود دریافتی   25

2-11-2 سود(زیان)سرمایه   25

12-2 اندازه شرکت و اثر گذاری آن در عملکرد شرکت   29

1-12-1 لزوم تجزیه و تحلیل اندازه شرکت   29

13-2 شاخص های اندازه   30

1-13-2 میزان دارایی شرکت   30

2-13-2 میزان فروش کل شرکت   30

3-13-2 لگاریتم فروش کل   31

4-13-2 تعداد پرسنل شرکت   31

5-13-2 ارزش بازار شرکت   31

14-2مفهوم ارزش   32

15-2 انواع ارزش   32

1-15-2 ارزش اسمی   32

3-15-2 ارزش بازار   33

4-15-2 ارزش انحلال   34

5-15-2 ارزش با فرض تداوم فعالیت شرکت   34

6-15-2 ارزش ذاتی   34

7-15-2 ارزش منصفانه   35

16-2 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME )   35

17-2 قیمت گذاری (ارزشیابی) دارایی های مالی   35

18-2 مدل بهینه سازی پرتفوی مارکوویتز   36

19-2 مدل های تعادلی   36

1-19-2 نظریه قیمت گذاری آربیتراژ   37

2-19-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای    39

1-2-19-2 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای   41

3-19-2 مدل سه عاملی فاما و فرنچ   41

1-3-19-2 عامل اندازه   43

2-3-19-2 عامل ارزش   43

24-2 پیشینه تحقیق   44

1-24-2 تحقیقات در خارج از ایران   44

2-24-2 تحقیقات انجام شده در ایران   49

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

1-3- مقدمه   53

2-3 روش تحقیق   53

3-3 جامعه مطالعاتی   54

4-3 قلمرو تحقیق:   55

1-4-3 قلمرو موضوعی تحقیق :   55

2-4-3-قلمرو زمانی تحقیق :   55

3-4-3-قلمرو مکانی تحقیق :   55

5-3 مدل تحلیلی تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق   56

6-3 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات   58

7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها   58

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

1-4 مقدمه:   64

2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها   64

3-4 آزمون فرضیه ها   65

1-3-4 فرضیه اول   67

2-3-4 فرضیه دوم   71

4-4 آزمون فرضیات در حالت دو متغیره   75

5-4 آزمون معنی داری رگرسیون چند گانه   76

6-4 آزمون هم خطی   86

7-4 خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها   87

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

1-5-مقدمه   91

2-5 نتایج آزمون فرضیه ها   91

1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون تک متغیره   91

2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در حالت رگرسیون دو متغیره   93

3-5 نتیجه گیری   93

4-5 پیشنهاد هایی  مبنی بریافته های  تحقیق   95

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی   96

6-5 محدودیت های تحقیق   97

پيوستها:

پيوست الف:   99

پيوست ب:   105

پيوست ج:   111

پيوست د:   117

پيوست ه:   123

منابع و ماخذ:

منابع فارسي:   131

منابع لاتین:   133

منابع اینترنتی:   135

چکیده انگلیسی  136

 

چكيده:

 در اقتصاد رو به رشد حال حاضر مدیران سرمایه گذار و مدیران پرتفوی، همواره به دنبال گزینه های مناسب سرمایه گذاری هستند تا بتوانند هم سود مورد نظر را کسب کنند و هم در بلند مدت ثروت خود را افزایش دهند. سرمايه گذاران  به منظور انتخاب بهينه در سرمايه گذاري سهام ، نيازمند اطلاعاتي از قبيل ميزان سود آوري سهام ، بازده سهام و... هستند . در این راستا ، استفاده از اطلاعات اقلام صورتهاي مالي و بازده سهام شاید بتواند راهنماي مناسبي براي سرمايه گذاران و مديران شركت ها جهت نيل به اهداف مورد نظر باشد. اين تحقيق که از نوع تحقيق توصيفي – همبستگي بوده ، به بررسی ارتباط بين اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. بدین منظور ، تعداد 56 شرکت  در طي دوره زماني 86–1382 از بین شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته  و تشكيل پرتفوي بر اساس اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و به کمک  تجزيه و تحليل رگرسيون و همبستگي ، فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و معني دار بودن الگوها نيز با استفاده از آزمون آماري F ، آزمون T ، ضريب تعيين، ضريب همبستگي و آزمون دوربين – واتسون ، و بررسي مفروضات رگرسيون مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان می‌دهد که نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت به متغیر اندازه شرکت قدرت تبیین بالاتری را برای پیش بینی بازده واقعی سهام داشت.

واژگان كليدي: اندازه شركت، نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار، بازده سهام، شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش SMB، روش HML

 

مقدمه:

از جمله روشهاي سرمايه گذاري ، وارد شدن به بورس و خريد و فروش سهام شركت ها است و مهمترين هدف هرسرمايه گذار كاهش ريسك و كسب بيشترين سود مي باشد. براي اين منظور ،سرمايه گذاران سهام شركتهای مختلف را با يكديگر مقايسه مي كنند  و  بهترين ها را در سبد سهام  خود جاي مي دهند . يكي از ابزارهايي كه موجب انتخاب بهينه سهام براي سرمايه گذاري مي شود ، كسب بازدهي سهام بالا است چرا كه سرمايه گذاران بالقوه به سود  نقدي  سهام  و  تغييرات  قيمت سهام  توجه  ويژه اي دارند  و هر دو اين عوامل در تعيين بازده سهام تاثيرگذار هستند .  در بازار هاي سرمايه برگ  برنده در دست سرمايه گذاري است كه پيش بيني مناسبي  از بازدهي  سهام شركت ها داشته باشد . اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي شركت ها مي تواند معيار مناسبي براي ارزيابي ميزان مبالغ سود نقدي سهام باشد چون بازگو كننده قدرت نقدينگي شركت است و قدرت نقدينگي نيز بر ميزان سود نقدي سهام در آينده تاثيرگذارخواهد بود . همچنين با توجه به اينكه يكي ازعوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي، فعاليتهاي عملياتي شركت ها است  ، لذا ارتباط اين متغير به عنوان يكي  از عوامل  موثر در پرداخت نقدي سود سهام  و تغييرات قيمت سهام مورد توجه قرار مي گيرد . بنابراين اين سوال پيش مي آيد كه آيا بين وجه نقد حاصل از  فعاليت هاي عملياتي و بازده سهام ارتباطي وجود دارد يا خير ؟  به  عبارت ديگر وجوه نقد ناشي ازفعاليتهاي عملياتي تا چه ميزان مي تواند تغييرات بازده سهام را تبيين نمايد. جريان  نقدي  وجوه  يكي  از عوامل بسيار مهم در ارزيابي عملكرد شركتها است . سرمايه گذاران براي ارزيابي سهام  شركت هاي  مختلف ، علاقه مند به داشتن ميزان سود  نقدي  دريافتي از شركتها مي باشند زيرا  اين عامل در ميزان بازده سرمايه گذاري ( بازده سهام ) موثر است .  بررسي رابطه  بين وجوه نقد حاصل از عمليات با بازده سهام از آن نظر حائز اهميت است كه (1) سود نقدي توزيع شده بين سهام داران يكي از اجزاي تشكيل دهنده بازده سهام است و (2) توزيع سود نقدي به قدرت نقدينگي واحد تجاري وابسته است و يكي از عوامل اصلي تغييرات وجه نقد در طي يك دوره مالي ، فعاليتهاي عملياتي است...


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
hml-smb_406568_4835.zip469.6k

پایان نامه سرمایه گذاری

پایان نامه سرمایه گذاری 159 صفحه -1-مقدمه: حوزه علم مدیریت مالی با دو بازار ارتباط تنگاتنگ دارد. از یک سو با موضوع سرمایه­گذاری در بازار کالا و خدمات و از سوی دیگر با تأمین منابع مالی سر و کار دارد . بنابراین مدیران مالی برای ایفای این دو وظیفه همواره در جستجوی ارزان ترین منابع مالی جهت اجرای پر بازده­ترین سرمایه گذاری­ها هستند که به عنوان فرصتهایی جهت رشد و بقای سازمان، نقش مهمی که تعیین موفقیت­های بل ...

توضیحات بیشتر - دانلود 50,000 تومان 35,000 تومان 30% تخفیف

پایان نامه بررسی مالیات و حساسیت جریان نقدی سود سهام

پایان نامه بررسی مالیات و حساسیت جریان نقدی سود سهام فهرست مقدمه 4 فصل اول کلیات.. 7 1-1-بیان مسئله 8 1-2-فرضيه ها 10 1-3- هدف ها : 10 1-3-1-اهداف علمی: 10 1-3-2-اهداف کاربردی: 11 1-3-3-ضرورت‌هاي خاص: 11 1-4- روش انجام تحقيق: 12 1-4-1-روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 12 1-4-2- روش تجزیه و تحلیل داده ها 12 1-5-تعریف واژه ها 13 فصل دوم مبانی نظری. 15 2-1-پیشینه تحقیق. 16 2-1-1- خا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 50,000 تومان 35,000 تومان 30% تخفیف
نظرسنجی
آیا از فایل ها و کیفیت آنها راضی هستید؟